توضیحات

بکلینک شامل Edu ،Wiki ، Bookmark

  •  دامین آتوریتی بالای 70 برای تمامی بک لینک ها
  •  10 بک لینک Edu
  •  30 بک لینک Wiki
  •  30 بک لینک Bookmark
  •  30 بک لینک Web Profile
  •  20 بک لینک Network
  •  زمان اجرا 3 هفته