نکته: در حال حاضر شما در حال پیش پرداخت جهت شروع طراحی دیزاین مد نظر خود می‌باشید. پس لطفا به موارد زیر دقت نمایید:
  • قیمت کل دیزاین مورد نظر 10,000,000 9,000,000 تومان می‌باشد.
  • مابقی مبلغ پس از عقد قرارداد و روند مورد نظر پرداخت می‌گردد.
  • پس از انجام پرداخت، با جاب‌تیم جهت ادامه کار در تماس باشید.

نکته:

در حال حاضر شما در حال پیش پرداخت جهت شروع طراحی دیزاین مد نظر خود می‌باشید. پس لطفا به موارد زیر دقت نمایید:

  • قیمت کل دیزاین مورد نظر 10,000,000 9,000,000 تومان می‌باشد.
  • مابقی مبلغ پس از عقد قرارداد و روند مورد نظر پرداخت می‌گردد.
  • پس از انجام پرداخت، با جاب‌تیم جهت ادامه کار در تماس باشید.
سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.